باشگاه تراکتور در حالی به دنبال جذب یک مهاجم برزیلی است که ابهاماتی در خصوص سهمیه بازیکنان خارجی این تیم مطرح شده است.

باشگاه تراکتور در حالی به دنبال جذب یک مهاجم برزیلی است که ابهاماتی در خصوص سهمیه بازیکنان خارجی این تیم مطرح شده است.