باشگاه تراکتور در حال مذاکره و توافق با یک مهاجم جدید است.

باشگاه تراکتور در حال مذاکره و توافق با یک مهاجم جدید است.