تراکتور رکورددار تعویض مدیرعامل در فوتبال دنیا شده است و به طور مداوم تعدادی از اسامی برای صندلی ریاست در این تیم جابجا می‌شود.

تراکتور رکورددار تعویض مدیرعامل در فوتبال دنیا شده است و به طور مداوم تعدادی از اسامی برای صندلی ریاست در این تیم جابجا می‌شود.