«میلوش دلتیچ»، وینگر صربستانی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان پاکو خمس اضافه شد.

«میلوش دلتیچ»، وینگر صربستانی با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان پاکو خمس اضافه شد.