چند روزی است که با قطع شدن دوباره جریان آب زاینده رود، تراژدی تکراری مرگ ماهی‌ها و آبزیان در گودال‌های کوچک و بزرگ اتفاق می‌افتد. زاینده رودی که هر بار به بهانه کشت فصلی کشاورزان جاری می‌شود و با پایان جریانش لطمه شدیدی به گونه‌های جانوری و اکوسیستم رو…

چند روزی است که با قطع شدن دوباره جریان آب زاینده رود، تراژدی تکراری مرگ ماهی‌ها و آبزیان در گودال‌های کوچک و بزرگ اتفاق می‌افتد. زاینده رودی که هر بار به بهانه کشت فصلی کشاورزان جاری می‌شود و با پایان جریانش لطمه شدیدی به گونه‌های جانوری و اکوسیستم رودخانه می‌زند./ایمنا