رئیس جمهور آمریکا از احتمال پیوستن کویت به توافق عادی سازی روابط با اسرائیل خبر داد.

رئیس جمهور آمریکا از احتمال پیوستن کویت به توافق عادی سازی روابط با اسرائیل خبر داد.