رئیس جمهوری آمریکا پس از ۱۹ سال حضور در افغانستان، از طالبان تمجید کرد و گفت با آنها تعامل و گفت‌وگوی خوبی داشته‌ایم و در نظر داریم تعداد نیروهایمان را در این کشور به کمتر از چهار هزار نفر برسانیم….

رئیس جمهوری آمریکا پس از ۱۹ سال حضور در افغانستان، از طالبان تمجید کرد و گفت با آنها تعامل و گفت‌وگوی خوبی داشته‌ایم و در نظر داریم تعداد نیروهایمان را در این کشور به کمتر از چهار هزار نفر برسانیم.