رییس جمهور آمریکا تهدید کرده است گروه ضد نژادپرستی آنتیفا را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

رییس جمهور آمریکا تهدید کرده است گروه ضد نژادپرستی آنتیفا را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد.