ترامپ با یادآوری اینکه براساس برخی پیش بینی ها، تعداد کشته ها می تواند به ۲٫۲ میلیون نفر برسد، گفت: “اگر ما بتوانیم تعداد کشته ها را به ۱۰۰-۲۰۰ هزار نفر کاهش دهیم، به این معنی است که ما خوب کار کردیم.”…

ترامپ با یادآوری اینکه براساس برخی پیش بینی ها، تعداد کشته ها می تواند به ۲٫۲ میلیون نفر برسد، گفت: "اگر ما بتوانیم تعداد کشته ها را به ۱۰۰-۲۰۰ هزار نفر کاهش دهیم، به این معنی است که ما خوب کار کردیم."