طبق اعلام یک کارشناس بین الملل، بازداشت شدن ترامپ و حتی محکومیت او هم طبق قانون اساسی آمریکا مانعی برای نامزدی اش در انتخابات نخواهد بود.

طبق اعلام یک کارشناس بین الملل، بازداشت شدن ترامپ و حتی محکومیت او هم طبق قانون اساسی آمریکا مانعی برای نامزدی اش در انتخابات نخواهد بود.