رئیس جمهور سابق آمریکا گفته چنانچه اوضاع در این کشور بعد از بازرسی اف بی آی از محل اقامت او آرام نشود اتفاقات وحشتناکی رخ خواهد داد.

رئیس جمهور سابق آمریکا گفته چنانچه اوضاع در این کشور بعد از بازرسی اف بی آی از محل اقامت او آرام نشود اتفاقات وحشتناکی رخ خواهد داد.