داده‌های ترافیکی در خصوص وضعیت محورهای شمالی حاکی از ترافیک سنگین در محور کرج – چالوس حدفاصل دوراهی شهرستانک تا گچسر و محدوده سیاه بیشه است.

داده‌های ترافیکی در خصوص وضعیت محورهای شمالی حاکی از ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس حدفاصل دوراهی شهرستانک تا گچسر و محدوده سیاه بیشه است.