براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک در محورهای کرج – چالوس، هراز و فیروزکوه سنگین است.

براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک در محورهای کرج – چالوس، هراز و فیروزکوه سنگین است.