در محور کرج – چالوس حدفاصل دوراهی شهرستانک تا گچسر و محدوده سیاه بیشه و آزادراه تهران – شمال حدفاصل تونل شماره ۱۸ تا انتهای مسیر (محدوده شهرستانک) ترافیک سنگین است.  …

در محور کرج - چالوس حدفاصل دوراهی شهرستانک تا گچسر و محدوده سیاه بیشه و آزادراه تهران - شمال حدفاصل تونل شماره ۱۸ تا انتهای مسیر (محدوده شهرستانک) ترافیک سنگین است.