بار ترافیکی در خط جنوبی جاده کرج – چالوس از محدوده شهرستانک تا انتهای تونل البرز به صورت مقطعی سنگین است.

بار ترافیکی در خط جنوبی جاده کرج - چالوس از محدوده شهرستانک تا انتهای تونل البرز به صورت مقطعی سنگین است.