ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس – کرج، محدوده کندوان فوق سنگین گزارش شده است.

ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس – کرج، محدوده کندوان فوق سنگین گزارش شده است.