گروه فلزات اساسی امروز نیز بیشترین ارزش و حجم معاملات را به خود اختصاص داد.

گروه فلزات اساسی امروز نیز بیشترین ارزش و حجم معاملات را به خود اختصاص داد.