امروز در مرکز مبادله تنها قیمت یورو اسکناس و یورو حواله به ترتیب 400 تومان و 250 افزایش یافت.قیمت یورو اسکناس امروز وارد کانال 43 هزار تومان شد.

امروز در مرکز مبادله تنها قیمت یورو اسکناس و یورو حواله به ترتیب 400 تومان و 250 افزایش یافت.قیمت یورو اسکناس امروز وارد کانال 43 هزار تومان شد.