کرمان – هزاران نفر در اربعین سردار جبهه مقاومت بار دیگر در کرمان گرد هم جمع شده‌اند تا نشان دهند که هر چند خون فرمانده بر زمین ریخت اما هزاران قاسم در جای جای جبهه مقاومت بیدار شدند….

کرمان – هزاران نفر در اربعین سردار جبهه مقاومت بار دیگر در کرمان گرد هم جمع شده‌اند تا نشان دهند که هر چند خون فرمانده بر زمین ریخت اما هزاران قاسم در جای جای جبهه مقاومت بیدار شدند.