پایتخت فردا چهارشنبه اول آذر ۴ درجه سردتر می‌شود و در ارتفاعات کشور بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

پایتخت فردا چهارشنبه اول آذر ۴ درجه سردتر می‌شود و در ارتفاعات کشور بارش برف پیش‌بینی می‌شود.