نیروهای ضد شورش، مانع ورود معترضان به دروازه‌های منطقه "الخضراء" شده و نیروهای ویژه حفاظت از این منطقه در داخل و در کنار دروازه‌های آن مستقر شده‌اند.

نیروهای ضد شورش، مانع ورود معترضان به دروازه‌های منطقه "الخضراء" شده و نیروهای ویژه حفاظت از این منطقه در داخل و در کنار دروازه‌های آن مستقر شده‌اند.