​تخم مرغ در طی یک هفته باز هم گران شد به نحوی که هر دانه تخم ۱۶۰۰ تومان شده است.

​تخم مرغ در طی یک هفته باز هم گران شد به نحوی که هر دانه تخم ۱۶۰۰ تومان شده است.