کمیته عالی اجرای توافق امنیتی مشترک میان عراق و ایران روز سه شنبه از تخلیه نهایی مقرهای گروههای مخالف در نزدیکی مرز عراق با ایران خبر داد.

کمیته عالی اجرای توافق امنیتی مشترک میان عراق و ایران روز سه شنبه از تخلیه نهایی مقرهای گروههای مخالف در نزدیکی مرز عراق با ایران خبر داد.