فرماندار تهران گفت: کمیته‌های امحای تبلیغات غیرقانونی انتخابات در ۲۰ منطقه شهر تهران مستقر شده‌اند و تا امروز دوشنبه ۲۸ بهمن گزارشی مبنی بر تخلف تبلیغاتی کاندیداهای انتخاباتی گزارش نشده است….

فرماندار تهران گفت: کمیته‌های امحای تبلیغات غیرقانونی انتخابات در ۲۰ منطقه شهر تهران مستقر شده‌اند و تا امروز دوشنبه ۲۸ بهمن گزارشی مبنی بر تخلف تبلیغاتی کاندیداهای انتخاباتی گزارش نشده است.