جرثقیل‌ها با برداشتن سقف چادرها، میز و صندلی‌های داخل کافه‌ها را تخریب کرده‌اند، تاجایی که به جز تلی از چادرها دیگر چیزی از این کافه‌های خیابانی اکباتان باقی نمانده است….

جرثقیل‌ها با برداشتن سقف چادرها، میز و صندلی‌های داخل کافه‌ها را تخریب کرده‌اند، تاجایی که به جز تلی از چادرها دیگر چیزی از این کافه‌های خیابانی اکباتان باقی نمانده است.