تخریب باغات دغدغه جدی محیط زیست شهریار است

رئـیس اداره مـحـیط زیـست شهـرستان های مـلارد و شـهـریار گـــفت: محیط زیست در حد توان و امکانات خود، نهایت تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخریب بافت طبیعی این شهرستان هابه کار می بـندد عـزیـز عبـدلـزاده با اشــاره به نــقـــش بـســیار بـرجــسـته و اثـرگــذار باغـات درحـــوزه زیست محیطی اظهار داشت: بافت طبیعی، اراضی کشاورزی […]

IMG11210945

رئـیس اداره مـحـیط زیـست شهـرستان های مـلارد و شـهـریار گـــفت: محیط زیست در حد توان و امکانات خود، نهایت تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخریب بافت طبیعی این شهرستان هابه کار می بـندد

عـزیـز عبـدلـزاده با اشــاره به نــقـــش بـســیار بـرجــسـته و اثـرگــذار باغـات درحـــوزه زیست محیطی اظهار داشت: بافت طبیعی، اراضی کشاورزی و باغات از ویژگی های سازنده شهرستان های ملارد وشهریار به شمار می رود و در صورت استمرار تغییر کاربری ها و تخریب باغات و اراضی کشاورزی، تبعات و عوارض ناخوشایندی برای این منطقه، استان و حتی کشور رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به دغدغه جدی اداره محیط زیست شهرستان های ملارد و شهریار در خصوص تخریب باغات، تصریح کرد:اداره محیط زیست در حد توان و امکانات خویش ، نهایت تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخریب بافت طبیعی این شهرستان هابه کار می بـندد و از صدور مجوزهای غـیر قانونی جـلوگیری می کند اما دستـیابی به دستاوردهای هر چـه مطلوب تر نـیازمند همگرایی، هم نوایی و همیاری کلیه دستگاه ها و نهاد های ذیربط در سطح شهرستان است.

وی افزود: طبق اصل پنجاه قانون اساسی، کلیت جامعه موظفند نسبت به حفظ سلامت محیط زیست احساس مسئولیت و ایفای نقش کنند و توجه به دغدغه های زیست محیطی مشمول گروه یا افرادی خاص از جامعه نمی شود و آحاد جامه در دایره این ضرورت قانونی قرار می گیرند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان های ملارد وشهریار گفت: اغلب اوقات عوارض و تبعات منفی و ناخوشایند زیست محیطیمعطوف و منحصر به منطقه یا ناحیه ای خاص نمی شود و در صورت ظهور و بروز آن، به تدریج گستره و دامنه وسیع تری را در بر می کیرد که این امر موید عنایت و توجه هر چه بـیشتر به عرصه های زیست محیطی است که هـزینه بی توجهی وغفلت از آن به خطر افتادن سلامت جسم، روح و روان جامعه خواهد بود.