تولید مواد افزودنی بتنی و انواع روان کننده های بتنی و کمک سایش، افق جدیدی را در زمینه مواد بتنی و سیمان محور، نشان می دهد.

تولید مواد افزودنی بتنی و انواع روان کننده های بتنی و کمک سایش، افق جدیدی را در زمینه مواد بتنی و سیمان محور، نشان می دهد.