کاربران سعودی مدعی فرار ولیعهد سابق این کشور از حبس و انتقال وی به محلی نامعلوم خبر می‎دهند.

کاربران سعودی مدعی فرار ولیعهد سابق این کشور از حبس و انتقال وی به محلی نامعلوم خبر می‎دهند.