با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور، این وزارتخانه برای انتخاب استانداران رویه‌ای متفاوت اتخاذ کرده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور، این وزارتخانه برای انتخاب استانداران رویه‌ای متفاوت اتخاذ کرده است.