یکی از اعضای برجسته شورای آتلانتیک در گزارشی به بررسی برتری های روسیه در جنگ با اوکراین و گام های احتمالی بعدی رئیس جمهور روسیه در جنگ با اوکراین پرداخت….

یکی از اعضای برجسته شورای آتلانتیک در گزارشی به بررسی برتری های روسیه در جنگ با اوکراین و گام های احتمالی بعدی رئیس جمهور روسیه در جنگ با اوکراین پرداخت.