روزنامه دولتی ایران اعتراضات چند ماه اخیر را «شورش کور» نامیده است.

روزنامه دولتی ایران اعتراضات چند ماه اخیر را «شورش کور» نامیده است.