تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: ای کاش آقای رئیسی 5 یا 6 مورد را انتخاب و آنها را با جزئیات بیشتر و دقیق تر برای مخاطب جهانی تبیین می کردند چون در مجمع عمومی سازمان ملل تعداد مخاطب بین المللی بیشتر از مخاطب داخلی است….

تحلیلگر مسائل سیاست خارجی گفت: ای کاش آقای رئیسی 5 یا 6 مورد را انتخاب و آنها را با جزئیات بیشتر و دقیق تر برای مخاطب جهانی تبیین می کردند چون در مجمع عمومی سازمان ملل تعداد مخاطب بین المللی بیشتر از مخاطب داخلی است.