نماد وخارزم حتی بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت دلار با توجه به پتانسیل‌ بالای این شرکت و همچنین پروژه‌های متعددی که از لحاظ ملی جایگاه بالای دارد….

نماد وخارزم حتی بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت دلار با توجه به پتانسیل‌ بالای این شرکت و همچنین پروژه‌های متعددی که از لحاظ ملی جایگاه بالای دارد.