بررسی وضعیت صورت مالی شرکت، تولید و تابلوی بورس نشان می‌دهد که این نماد جزو نمادهای با بنیاد قوی هستند.

بررسی وضعیت صورت مالی شرکت، تولید و تابلوی بورس نشان می‌دهد که این نماد جزو نمادهای با بنیاد قوی هستند.