تحلیل بنیادی شرکت سیمان‌ ارومیه‌ (ساروم) از سوی سبدگردان الگوریتم منتشر شد.

تحلیل بنیادی شرکت سیمان‌ ارومیه‌ (ساروم) از سوی سبدگردان الگوریتم منتشر شد.