بررسی بنیادی فملی نشان می‌دهد که این شرکت در آینده دارای رشد متعادل و خوبی است.

بررسی بنیادی فملی نشان می‌دهد که این شرکت در آینده دارای رشد متعادل و خوبی است.