موضوع ایمنی ساختمان‌های مدارس یکی از مسائلی است که به‌تازگی به‌دلیل افزایش عمر سازه‌های مدارس جزو اولویت‌های مهم مدیریت شهری و آموزش‌وپرورش قرار گرفته و اگر بخواهیم نگاهی به سن و سال بناهای مدارس بیندازیم، با عددهای خوبی روبه‌رو نمی‌شویم….

موضوع ایمنی ساختمان‌های مدارس یکی از مسائلی است که به‌تازگی به‌دلیل افزایش عمر سازه‌های مدارس جزو اولویت‌های مهم مدیریت شهری و آموزش‌وپرورش قرار گرفته و اگر بخواهیم نگاهی به سن و سال بناهای مدارس بیندازیم، با عددهای خوبی روبه‌رو نمی‌شویم.