سخنگوی دولت گفت: محدودیت‌های تسلیحاتی بعد از تاریخ 18 اکتبر برطرف خواهد شد و هر اقدام طرف مقابل اقدام متناسب و متقابل ایران را در پی خواهد داشت….

سخنگوی دولت گفت: محدودیت‌های تسلیحاتی بعد از تاریخ 18 اکتبر برطرف خواهد شد و هر اقدام طرف مقابل اقدام متناسب و متقابل ایران را در پی خواهد داشت.