اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه را در ارتباط با موضوع اوکراین، تمدید کرد

اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه را در ارتباط با موضوع اوکراین، تمدید کرد