رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال ۹۸ یکی از سخت ترین سال های بعد از دوران انقلاب اسلامی بود، تحریم های تحمیلی در۲ ساله گذشته بی سابقه و هوشمندانه بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال ۹۸ یکی از سخت ترین سال های بعد از دوران انقلاب اسلامی بود، تحریم های تحمیلی در۲ ساله گذشته بی سابقه و هوشمندانه بود.