وزارت امور خارجه ژاپن روز جمعه (امروز) ۱۵ مقام و ۹ نهاد روسیه را به دنبال وقوع جنگ در اوکراین تحریم کرد.

وزارت امور خارجه ژاپن روز جمعه (امروز) ۱۵ مقام و ۹ نهاد روسیه را به دنبال وقوع جنگ در اوکراین تحریم کرد.