وزیر انرژی عربستان سعودی شنبه شب هشدار داد که تحریم‌های غرب علیه روسیه ممکن است در آینده به کمبود انرژی منجر شود.

وزیر انرژی عربستان سعودی شنبه شب هشدار داد که تحریم‌های غرب علیه روسیه ممکن است در آینده به کمبود انرژی منجر شود.