این برای سومین هفته است که شهرهای اسرائیل شاهد اعتراضات علیه دولت نتانیاهو است.

این برای سومین هفته است که شهرهای اسرائیل شاهد اعتراضات علیه دولت نتانیاهو است.