تجمع بزرگ عزاداران مکتب صادقی در میدان صادقیه غرب تهران برگزار می‌شود.

تجمع بزرگ عزاداران مکتب صادقی در میدان صادقیه غرب تهران برگزار می‌شود.