معاون استاندار تهران گفت: شفافیت در تمامی امور اداری و اجرایی یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی است زیرا آگاهی از امور یکی از حقوق مردم است.

معاون استاندار تهران گفت: شفافیت در تمامی امور اداری و اجرایی یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی است زیرا آگاهی از امور یکی از حقوق مردم است.