شمار بالای قربانیان کرونا در آمریکا در جوامع رنگین پوستان به دلیل محرومیت از خدمات درمانی و کار کردن به عنوان کارگران مشاغل اساسی رقم میخورد….

شمار بالای قربانیان کرونا در آمریکا در جوامع رنگین پوستان به دلیل محرومیت از خدمات درمانی و کار کردن به عنوان کارگران مشاغل اساسی رقم میخورد.