همانگونه که مطالبه داشتن و پیگیری صحیح از نشانه های یک جامعه قانونمند و سالم است به تبع آن پاسخ سریع و قانع کننده به این مطالبات هم از دیگر نشانه های اینگونه جوامع است لذا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مطالبه گر» و «مطالبه شونده» هر دو باید…

همانگونه که مطالبه داشتن و پیگیری صحیح از نشانه های یک جامعه قانونمند و سالم است به تبع آن پاسخ سریع و قانع کننده به این مطالبات هم از دیگر نشانه های اینگونه جوامع است لذا آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مطالبه گر» و «مطالبه شونده» هر دو باید از خطری به نام رفتن «مطالبه گری» به سمت «اغتشاشگری» پرهیز کنند