اگر چه برخی مسئولان، سامان دهی آشفته بازار فعلی را به گردن سایر نهاد و متولیان می اندازند، اما طبق قانون از تعزیرات گرفته تا دادستانی هر کدام وظایفی را در کنترل این بازار دارند….

اگر چه برخی مسئولان، سامان دهی آشفته بازار فعلی را به گردن سایر نهاد و متولیان می اندازند، اما طبق قانون از تعزیرات گرفته تا دادستانی هر کدام وظایفی را در کنترل این بازار دارند.