بر اساس یک مطالعه، ممکن است نوجوانانی که بیش از ۴ ساعت در روز از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند، در معرض خطر پیامدهای نامطلوب سلامت روان قرار بگیرند….

بر اساس یک مطالعه، ممکن است نوجوانانی که بیش از ۴ ساعت در روز از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند، در معرض خطر پیامدهای نامطلوب سلامت روان قرار بگیرند.