عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در بعد بازگشایی و آموزش حضوری به طور ویژه می‌توان به جای مدیریت کشوری در بحث کنترل و کاهش شیوع بیماری و قطع زنجیره آن به مدیریت‌های منطقه‌ای نیز روی آورد….

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در بعد بازگشایی و آموزش حضوری به طور ویژه می‌توان به جای مدیریت کشوری در بحث کنترل و کاهش شیوع بیماری و قطع زنجیره آن به مدیریت‌های منطقه‌ای نیز روی آورد.